3.7
ชาวนา (ล้านครัวเรือน)
69.84
นาปี (ล้านไร่)
17.76
นาปรัง (ล้านไร่)
45.03
L1+L2 (ล้านไร่)
สัดส่วนการกระจายตัวของพันธุ์ข้าว นาปี (หน่วย: x1,000 ไร่)
สัดส่วนการกระจายตัวของพันธุ์ข้าว นาปรัง (หน่วย: x1,000 ไร่)

แผนที่การกระจายตัวของกลุ่มพันธุ์ข้าว

สัญลักษณ์แผนที่