หน้าหลัก
แผนที่แปลงวิจัย
บุคลากร
เครื่องจักรกลเกษตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร
เลือกช่วงเวลา:
ตั้งแต่วันที่:
v
ถึงวันที่:
v
เลือกค่าอุตุนิยมวิทยา:
 
Average air temperature (degree C)
Maximum air temperature (degree C)
Minimum air temperature (degree C)
Maximum Dew Point temperature (degree C)
Minimum Dew Point temperature (degree C)
Maximum Relative Humidity in the Enclosure
Minimum Relative Humidity in the Enclosure
Maximum Heat Index (degree C)
Minimum Heat Index (degree C)
Maximum Temperature of the Logger (degree C)
Minimum Temperature of the Logger (degree C)
Total rainfall (mm)
Average Relative Humidity
Maximum Relative Humidity
Minimum Relative Humidity
Average Solar radiation (Watt)
Maximum Solar radiation (Watt)
Maximum Wind shield temperature (degree C)
Minimum Wind shield temperature (degree C)
Average wind direction
Minimum Wind Speed (meter per second)
Maximum Wind Speed (meter per second)
เลือกค่าอุตุนิยมวิทยา แสดงแบบสะสม:
 
Total rainfall (mm)
v
ส่งข้อมูลออก Excel (เลือกเฉพาะช่วงเวลา)
ข้อมูลอากาศสำหรับแบบจำลอง DSSAT
The chart.
ชื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร: สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

นำเข้าข้อมูลอากาศ