หน้าหลัก
แผนที่แปลงวิจัย
บุคลากร
เครื่องจักรกลเกษตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร
FirstPrev1NextLast v
ชื่อ-นามสกุล: นายจุตุรงค์ พวงมณี
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายชินกฤต สุวรรณคีรี
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายทัพไท หน่อสุวรรณ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายฐากูร ปัญญาใส
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นางกุหลาบ อุตสุข
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายเสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายสมเพชร อินหน่อ
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายดวงเดช อินหน่อ
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายดาวเรือง มายา
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายถนอม อินสา
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายทองคำ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายบุญเติม สิรัตนา
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายวัติ สุรินทร์
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายสะอาด วงค์สุวรรณ
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายสุนธรณ์ ศิริสุภา
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายเอนก เพ็ชรหาญ
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญ: การผลิตพืชผักปลอดภัย
ชื่อ-นามสกุล: นายเกษม ไชยวงค์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญ: ขับเครื่องจักรกลเกษตร
ชื่อ-นามสกุล: นายลพ กาบแก้ว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ: ช่างทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล: นายดวงคำ วันชัยสม
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ความเชี่ยวชาญ: ขับรถยนต์
FirstPrev1NextLast v
ตำแหน่ง
จำนวนคน
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ1
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ2
นักวิทยาศาสตร์เกษตร3
พนักงานทั่วไป1
พนักงานสถานที่1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน9
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง1
พนักงานขับรถยนต์1
ผู้ช่วยช่างทั่วไป1
 จำนวนบุคลากร : 20