หน้าหลัก
แผนที่แปลงวิจัย
บุคลากร
เครื่องจักรกลเกษตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร

     "Drone ที่ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนา จำกัด โดย ควบคุม Drone โดย ดร. วรวีรุกรณ์ วรจิตต์ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2557"