สถานะการณ์การผลิตข้าว

สัดส่วนการกระจายตัวของพันธุ์ข้าวนาปี (2558/59) ตามกลุ่มสินค้าข้าวไทย (พื้นที่ปลูกรวม: 51.46 ล้านไร่)

แผนที่การกระจายตัวของกลุ่มพันธุ์ข้าว รายสินค้าข้าว

สัญลักษณ์แผนที่