นายชาญพิทยา ฉิมพาลี

อธิบดีกรมการข้าว


นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว


นางกิ่งแก้ว คุณเขต

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว (ข้าราชการบำนาญ)

นายชิษณุชา บุดดาบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


นายสมหมาย เลิศนา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา


นายธนา เสตะพยัคฆ์
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา


นางสาวยุพิน รามณีย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง


นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท


นายนพดล ประยูรสุข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา


นางสาวเบญจมาส รสโสภา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี


นางสาวกาญจนา พิบูลย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่


นางสาวพิชญนันท์ กังแฮ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่


นางสาวสุมาลี จิตรคำ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง


นางสาววราภรณ์ วงศ์บุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี


นางสาวกัลยา สานเสน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี


นางชนะ ศรีสมภาร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี


นายขจร เราประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว


นายธนนพพล สถิตย์สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
ศูนย์สารสนเทศ


นายสรายุทธ์ ทองน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศ

ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
ศาสตราจารย์และรองคณบดี
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


นายเฉลิมพล สำราญพงษ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร


นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:+66 5322 1275
โทรสาร:+66 5321-0000